ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 1.1 Mr. Chanthanome Phommany 42,500,000 12.46
  1.2 Mr. Thatnakhone Thammavong 42,500,000 12.46
  1.3 นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 20,000,000 5.86
  รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนักลงทุน 105,000,000 30.78
2 กลุ่มนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน    
  2.1 น.ส.ศศิกาญจน์ ตันธนสิน 22,000,000 6.45
  2.2 นายพัชรพงศ์  ตันธนสิน 716,000 0.21
  2.3 นางอลิศรา   เจริญวานิช 602,600 0.18
  2.4 นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 598,600 0.18
  รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 23,917,200 7.01
3 Mr. Phoukhaokham Pravoraxay 40,000,000 11.73
4 น.ส. แคทรียา บีเวอร์ 27,051,300 7.93
5 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) 17,019,702 4.99
6 นายวิชัย วชิรพงศ์ 14,395,900 4.22
7 Verwaltungs-und Privat-Bank Aktiengesellschaft 13,457,344 3.95
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,566,252 3.68
9 น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง 9,064,700 2.66
10 นายพีรณัฏฐ์ ตันติพจน์ 9,000,000 2.64
  ผู้ถือหุ้นรายอื่น 69,620,159 20.41
  รวม 341,092,557 100.00

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP