โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 1.1 Mr.Thatnakhone Thammavong 42,500,000 14.61
  1.2 Mr.Chanthanome Phommany 42,500,000 14.61
  1.3 นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 20,000,000 6.87
  รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนักลงทุน 136,993,300 47.09
2 กลุ่มนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน    
  2.1 น.ส.ศศิกาญจน์ ตันธนสิน 22,000,000 7.56
  2.2 นายพัชรพงศ์ ตันธนสิน 716,000 0.25
  2.3 นางอลิศรา เจริญวานิช 602,600 0.21
  2.4 นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 598,600 0.21
  รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 23,917,200 8.22
3 น.ส. แคทรียา บีเวอร์ 31,993,300 11.00
4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 19,000,000 6.53
5 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) 17,019,702 5.85
6 นายวิชัย วชิรพงศ์ 12,395,900 4.26
7 นายนวพล สวนใจเย็น 9,960,500 3.42
8 นายวิชาญ วชิรพงศ์ 9,766,600 3.36
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,394,900 2.54
10 นายพีรณัฏฐ์ ตันติพจน์ 6,000,000 2.06
11 น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง 5,155,000 1.77
  ผู้ถือหุ้นรายอื่น 43,315,073 14.89
  รวม 290,918,175 100.00
TOP