โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 1.1 Mr. Chanthanome Phommany 42,500,000 12.46
  1.2 Mr. Thatnakhone Thammavong 42,500,000 12.46
  1.3 นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 20,000,000 5.87
  รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนักลงทุน 105,000,000 30.79
2 กลุ่มนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน    
  2.1 น.ส.ศศิกาญจน์ ตันธนสิน 22,000,000 6.45
  2.2 นายพัชรพงศ์ ตันธนสิน 716,000 0.21
  2.3 นางอลิศรา เจริญวานิช 602,600 0.18
  2.4 นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 598,600 0.18
  รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 23,917,200 7.01
3 Mr. Phoukhaokham Pravoraxay 40,000,000 11.73
4 น.ส. แคทรียา บีเวอร์ 29,493,300 8.65
5 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 19,000,000 5.57
6 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) 17,019,702 4.99
7 นายวิชัย วชิรพงศ์ 14,395,900 4.22
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,065,800 3.54
9 นายพีรณัฏฐ์ ตันติพจน์ 16,000,000 4.69
10 นายนวพล สวนใจเย็น 6,250,000 1.83
  ผู้ถือหุ้นรายอื่น 57,851,466 16.97
  รวม 340,993,368 100.00
TOP