ปฏิทินนักลงทุน

ปี 2561
วันที่ กิจกรรม
25 เม.ย. 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ปี 2560
วันที่ กิจกรรม
31 ต.ค. 2560 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560
29 ส.ค. 2560 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560
31 พ.ค. 2560 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
28 เม.ย. 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ปี 2559
วันที่ กิจกรรม
14 พ.ย. 2559 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 3 ประจำปี 2559 (สอบทาน)
15 ส.ค. 2559 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 2 ประจำปี 2559 (สอบทาน)
1 ก.ค. 2559 ออกบูธนิทรรศการ งาน MAI Forum 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
16 พ.ค. 2559 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 1 ประจำปี 2559 ( สอบทาน)
28 เม.ย. 2559 จ่ายเงินปันผล
11 เม.ย. 2559 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินปันผล
8 เม.ย. 2559 Record เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินปันผล
31 มี.ค. 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
19 ก.พ. 2559 ปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม
18 ก.พ. 2559 Opportunity Day สำหรับนักลงทุนทั่วไป
18 ก.พ. 2559 Record Date เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม
8 ก.พ. 2559 งบการเงินประจำปี 2558
ปี 2558
วันที่ กิจกรรม
22 ธ.ค. 2558 Analyst Meeting ไตรมาส 3 ประจำปี 2558
16 พ.ย. 2558 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 3 ประจำปี 2558 (สอบทาน) 
6 ต.ค. 2558 Analyst Meeting ไตรมาส 2 ประจำปี 2558
9 ก.ย. 2558 Opportunity Day สำหรับนักลงทุนทั่วไป
14 ส.ค. 2558 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 2 ประจำปี 2558 (สอบทาน) 
1 ก.ค. 2558 ออกบูธนิทรรศการงาน MAI Forum 2015 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
18 มิ.ย. 2558 Company Visit
14 พ.ค. 2558 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 1 ประจำปี 2558 ( สอบทาน) 
30 เม.ย. 2558 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินปันผล
29 เม.ย. 2558 Record เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินปันผล
21 เม.ย. 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
19 มี.ค. 2558 Opportunity Day สำหรับนักลงทุนทั่วไป
10 มี.ค. 2558 ปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม
9 มี.ค. 2558 Record Date เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม
19 ก.พ. 2558 งบการเงินประจำปี 2557
ปี 2557
วันที่ กิจกรรม
14 พ.ย 2557 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 3 ประจำปี 2557 (สอบทาน)
14 ส.ค 2557 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 2 ประจำปี 2557 (สอบทาน)
1 ก.ค 2557 ออกบูธนิทรรศการ งาน MAI Forum 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
15 พ.ค 2557 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 1 ประจำปี 2557 ( สอบทาน)
2 พ.ค 2557 Record เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินปันผล
22 เม.ย 2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
20 มี.ค 2557 Opportunity Day สำหรับนักลงทุนทั่วไป
10 มี.ค 2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
28 ก.พ. 2557 งบการเงินประจำปี 2556
ปี 2556
วันที่ กิจกรรม
14 พ.ย. 2556 วันสุดท้ายของการงบการเงินไตรมาส 3 ประจำปี 2556 (สอบทาน)
28 ส.ค. 2556 Opportunity Day สำหรับนักลงทุนทั่วไป
14 ส.ค. 2556 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 2 ประจำปี 2556 (สอบทาน)
15 พ.ค 2556 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 1 ประจำปี 2556 ( สอบทาน)
23 เม.ย. 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
20 เม.ย. 2556 Site Visit (นักลงทุนทั่วไป)
19 มี.ค. 2556 Opportunity Day สำหรับนักลงทุนทั่วไป
01 มี.ค. 2556 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินประจำปี 2555
ปี 2555
วันที่ กิจกรรม
14 พ.ย. 2555 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 3 ประจำปี 2555 (สอบทาน)
10 พ.ย. 2555 Site Visit (นักลงทุนทั่วไป)
13 ก.ย. 2555 Site Visit (นักลงทุนทั่วไป)
06 ก.ย. 2555 Opportunity Day สำหรับนักลงทุนทั่วไป
14 ส.ค. 2555 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 2 ประจำปี 2555 (สอบทาน)
13 ก.ค. 2555 Site Visit (นักวิเคราะห์)
15 พ.ค 2555 วันสุดท้ายของการส่งงบการเงินไตรมาส 1 ประจำปี 2555 ( สอบทาน)
24 เม.ย. 2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
13 มี.ค. 2555 ปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น
12 มี.ค 2555 วัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และสิทธิในการรับเงินปันผล
27 ก.พ. 2555 งบการเงินรายปี 2554
TOP