เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

8.75

ปริมาณ (หุ้น)

28,600

มูลค่า (บาท)

244,690

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.05 (-0.57%)

สูงสุด

8.75

ต่ำสุด

8.50

วันก่อนหน้า

8.80

เปิด

8.50

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.55 / 1,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

8.60 / 1,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.50 - 8.75

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.35 - 19.30

ปรับปรุงเมื่อ:

วิธีการใช้งาน :

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"

จำนวนหุ้น หุ้น คอมมิชชั่น %
ราคาซื้อ บาท คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ราคาขาย บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท อัตราผลตอบแทน %
TOP