เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

11.50

ปริมาณ (หุ้น)

108,500

มูลค่า (บาท)

1,225,150

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.30 (2.68%)

สูงสุด

11.50

ต่ำสุด

11.20

วันก่อนหน้า

11.20

เปิด

11.30

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.20 / 6,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.30 / 1,900

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.20 - 11.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.80 - 20.00

ปรับปรุงเมื่อ:

วิธีการใช้งาน :

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : "ราคาที่ซื้อ", "จำนวนหุ้นที่ถือ" และ "ราคาขาย"

จำนวนหุ้น หุ้น คอมมิชชั่น %
ราคาซื้อ บาท คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ราคาขาย บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท อัตราผลตอบแทน %
TOP