(หน่วย : ล้านบาท)
  • 2558
  • 2559
  • 2560
(หน่วย : ล้านบาท)
  • กำไรสุทธิ
  • กำไรขั้นต้น
(หน่วย : ล้านบาท)
  • ส่วนของผู้ถือหุ้น
  • หนี้สินรวม
  • สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลประกอบการรอบปี 2558 2559 2560
รายได้จากการขายและบริการ 1,229.20 531.23 901.53
รายได้รวม 1,234.78 539.55 914.81
ต้นทุนขายและบริการ (936.41) (503.56) (760.81)
กำไรขั้นต้น 298.38 35.99 154.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (139.92) (127.94) (392.40)
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 158.46 (91.95) (238.40)
กำไรสุทธิ 118.55 (80.59) (247.25)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 117.85 (80.60) (252.46)
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.59 (0.34) (0.89)
เงินปันผลต่อหุ้น 0.32
(200,000,000)
0.03
(270,000,000)
0.00
(341,088,220)
สินทรัพย์รวม 1,068.95 1,220.80 2,037.27
หนี้สินรวม 495.69 463.14 595.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น 573.26 757.67 1,442.09

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP