คุณเกริกไกร จีระแพทย์

ประธานกรรมการบริษัท

คุณณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการบริษัท

คุณพลรชฎ เปียถนอม

กรรมการบริษัท

ดร.กมล ตรรกบุตร

กรรมการบริษัท

คุณวสรา โชติธรรมรัตน์

กรรมการบริษัท

คุณสุรช ล่ำซำ

กรรมการบริษัท

คุณวีระพล วีระวงศ์

กรรมการบริษัท

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

กรรมการบริษัท

คุณเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร

กรรมการบริษัท

คุณบุญพา รุดดิษฐ์

เลขานุการบริษัท

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Sydney ประเทศออสเตเรีย
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Role of Chairman (RCP) รุ่นที่11/2005
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005
 • หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 8/2005

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ บ้านปู
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
 • อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ประธานกรรมการอำนวยการ
 • ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
 • ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ยูนิคไมลิ่ง เซอวิสเซล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 118/2009
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 31/2010
 • หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 19/2014

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการโครงการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการ บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ,ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขา Thermodynamiques & Energrtigue คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Perpignan ประเทศฝรั่งเศส

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67/2005

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
 • นายกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
 • กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • กรรมการอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
 • นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 6 สภาวิศวกร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทยเพาเวอร์ จำกัด
 • คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งโครงการพื้นฐานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์
 • กรรมการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการอิสระ บริษัทเจตาแบค จำกัด (มหาชน)

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2002
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560

ประวัติการทำงาน

 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัทซัมมิท,ซัมมิท ออโตซีส อินดัสตรี จำกัด
 • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
 • Division Controller บริษัท เบนช์มาร์คอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
 • Corporate Controller บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • ปริญญาโท M.A., Communications, New York University
 • ปริญญาตรี B.A., Marketing and Consumer Studies, Syracuse University, Syracuse, New York

การอบรมหลักสูตร

 • Director Accreditation Program 40/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท คาร์ คอนวินี่ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเกทเวย์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอกภาวี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
 • กรรมการ บริษัท นวกิจ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แอล บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พอยท์ เอเชีย แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

วุฒิการศึกษา

 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Footscray Institute of Technology ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Victoria University ประเทศ ออสเตรเลีย
 • Higher Diploma in Politics & Public Administration National Academy of Politics & Public Administration, Lao PDR
 • International Arbitration and Alternative Dispute Resolution International Law Institute/ Georgetown University/ USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • Electric Power Management and Policy Tokyo Electric Power Company Ltd/ JAPAN
 • International Board and Directors Seminar Swedish Academy of Directors/ SWEDEN
 • Environmental Impact Assessment & Review, AIT/ THAILAND
 • Hydropower Development, BITS/ SWEDEN

ประวัติการทำงาน

 • Vice Minister, Ministry of Energy & Mines
 • Director General/ DOE, Ministry of Energy & Mines
 • Director General/ DEPD, Ministry of Energy & Mines
 • Member of Lao National Chamber of Commerce and Industry
 • Board of Directors, Nam Theun-2 Power Co. Ltd.
 • Board of Directors, Theun Hinboun Power Co. Ltd.
 • Member of Lao National Committee for Energy (LNCE)
 • General Manager, EdL
 • Electricite Du Laos (EdL)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, PV Consulting Sole Co. Ltd.
 • ที่ปรึกษาอาวุโส CSG Management
 • ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ AIDC
 • ที่ปรึกษา Natural Heritage Institute, USA

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009
 • หลักสูตร Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 20/2015

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการบริหาร บจก. คิวทีซี ทรานสฟอร์เมอร์
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. คิวทีซี ทรานสฟอร์เมอร์
 • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ, กรรมการสรรหาฯ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ หจก. จรินทร์ อพาร์ทเม้นท์
 • กรรมการบริษัท คิวทีซี ปานโก จำกัด
 • กรรมการบริษัท พีพีดับบลิว อี จำกัด
 • กรรมการบริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการบริษัท แอล โซล่าร์ 1 จำกัด

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง) ปี 2532 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015
 • หลักสูตรFinancial Statements for Directors (FSD) รุ่น 27/2015
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 236/2017

ประวัติการทำงาน

 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท พีพีซี เอเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย OEM บริษัท เกตส์ ยูนิตตะ ประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท QTC GLOBAL POWER จำกัด

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การอบรมหลักสูตร

 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 29/2009
 • หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 13/2009
 • หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 2/2010
 • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 1/2011

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • เลขานุการบริษัท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP