ธุรกิจของบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “QTC” และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของ บริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น

  1. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย (Distribution Transformer)
    1. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมันชนิดปิดผนึก (Hermetically Sealed Oil Type Distribution Transformer)
    2. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมันชนิดเปิด (Open Type with Conservator)
  2. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบกำลัง (Power Transformer)
  3. หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ (SpecialTransformer) จะออกแบบและผลิตตามการใช้งานและคณสมบัติที่ลูกค้า ต้องการเช่น Earthing Transformer, Dry Type Class F&H, Unit Substation , Pad mounted เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น งานตรวจสอบเช็คสภาพและบำรุงรักษาตามกำหนดเวลางานซ่อมแซมและ บำรุงรักษาหม้อแปลง งานบริการเติมน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการและอำนวยความ สะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า QTC และลูกค้าทั่วไป

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง และบริษัทร่วม1 แห่ง บริษัทย่อยได้แก่ 1. บริษัท คิวทีซี ปานโก จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้าที่ประเทศลาว จัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ทุดจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น 85% และบริษัท Thipsiri Construction จำกัด ถือหุ้น 15% 2. บริษัท QTC Global Power จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และบริษัทร่วม คือ บริษัท PPWE จำกัด ประกอบธุรกิจพลังงาน จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

นโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงระดับสากล (World Class) โดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานของหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีความมุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มประเทศ ASEAN Economic Community บริษัทได้พิจารณาถึงสภาพการแข่งขันที่เกิดขึ้นหลังจากการรวมตัวของ AEC ที่เริ่มต้น ปี 2559 บริษัทจึงได้ปรับขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558 ทำให้ ปัจจุบันบริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า จึงได้ลงทุนด้านบุคลากรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามแนวทางของทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งจะพัฒนาบุคลากรให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า และเร่งพัฒนาหน่วย งานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ปี 2558 การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบระหว่างประเทศในกลุ่ม AEC ได้รับการยกเว้นอัตราภาษีศุลกากร และลดลงเหลือร้อยละ 0 ซึ่งแต่ละประเทศก็มีนโยบายที่จะลดต้นทุนด้าน Logistic บริษัทจะต้องเตรียมความพร้อมกับการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม AEC ที่จะมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภาษีศุลกากร เพี่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุงต่างๆ ภายใต้ขบวนการจัดการด้วยระบบ Total Quality Management (TQM) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะเป็นช่องทางในการทำการตลาดและเพิ่มโอกาส ในการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้มากขึ้นในอนาคต

ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการบริหารจัดการภายใต้กระบวนการ “คุณภาพ แห่งความปราณีต” (Quality of Details) และหลักธรรมมาภิบาล รวมถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน

TOP