บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ควอลิตี้ ทรานสฟอร์เมอร์จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและ จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด และ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท คิวทีซีเอนเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 โดยมีนายพูลพิพัฒน์ตันธนสิน เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และเป็น ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ามานานกว่า 40 ปีโดยผ่านการทำงานกับบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ และชั้นนำในประเทศ และรับผิดชอบงานทั้งในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การออกแบบ การประกอบและผลิต ตลอดจน งานด้านการขายและการตลาด จนทำให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างลึกซึ้งและครอบคลุม ทุกด้าน นอกเหนือจากนี้แล้ว ทีมผู้บริหาร วิศวกร และพนักงานส่วนใหญ่ล้วนมีความรู้ประสบการณ์และความชำนาญ ในการทำธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า 26 ปีรวมทั้งเคยผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้น นำในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน ทั้งในประเทศเยอรมัน และประเทศญี่ปุ่น จากประสบการณ์ดังกล่าวจึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวางทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงาน การไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค และกลุ่มลูกค้าเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 384-2543 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO 9001:2000สำหรับการออกแบบ การผลิต และการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย และมาตราฐานอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ต่างๆ จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ถึงคุณภาพระดับสากลของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตโดย QTC

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2559
 • เดือนมกราคม บริษัทฯ ได้เริ่มวางรากฐานที่สำคัญ(เฟส 3) ในการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการโดยนำระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
 • เดือนมกราคม บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทร่วม คือ บริษัท พีพีดับบลิวอี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจพลังงาน โดยร่วมลงทุนกับบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 • เดือนมิถุนายน บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 70 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200 ล้านบาท เป็น 270 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือบุคคลในวงจำกัด
 • เดือนกันยายน บริษัทฯได้รับประกาศนียบัตรโรงงานนำร่องที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • เดือนกันยายน บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพลังงาน ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
 • เดือนกันยายน ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559 (ภาคตะวันออก) จากคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชัน หอการค้าไทย ร่วมกับสำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนไทย
 • เดือนตุลาคม บริษัทได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรม ประจำปี 2559 จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลคะแนน CG Scorecard จากสถาบัน IOD อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใส
 • เดือนธันวาคม บริษัทฯ ได้ใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 “Green Industry” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • เดือนธันวาคม บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน(Sustainability Report Award) ประจำปี 2559 ที่จัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ปี 2558
 • เดือนมกราคม บริษัทฯได้เริ่มวางรากฐานที่สำคัญ(เฟส2) ในการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการโดยนำระบบบริหาร คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
 • เดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้รับ ESG100 Certification จาก ดร. พิพัฒน์ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • เดือนเมษายน   บริษัทฯ ได้การลงนาม Exclusive Distribution Agreement กับ Industrias Mecano Electricas Fontecha Yebenes, S.L. (IMEFY) โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำหรับหม้อแปลง Cast Resin จากประเทศสเปน  โดยเราจะจำหน่ายในยี่ห้อ QTC ผลิตโดย IMEFY
 • เดือนกรกฎาคม บริษัทฯได้สมัครเข้าโครงการสร้างสุขภาวะองค์กร กับมูลนิธิShare เพื่อพัฒนากระบวนการและยก ระดับความสุขของคนในองค์กรให้มีWork life Balance  
 • เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการประเมินสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับจังหวัดใน ระดับดีจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • เดือนตุลาคม บริษัทฯได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2015 ซึ่งเป็นเพียงบริษัทเดียวในตลาดหลักทรัพย์mai ที่ได้รับรางวัลนี้และรางวัล Thailand Sustainability Investment (หุ้นยั่งยืน) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลคะแนน CG Scorecard จากสถาบัน IOD อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นเครื่อง ยืนยันถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใส
 • เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้รับการรับรอง 5S Model Award 2015 พื้นที่ผลิตโรงงาน 4 , พื้นที่คลังสินค้าและพื้นที่ ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า
 • เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี2558 และเป็นเพียง บริษัทเดียวในตลาดหลักทรัพย์mai ที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงสัมพันธ์ยอดเยี่ยมประจำปี2558 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เดือนพฤศจิกายน หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดกำลังไฟฟ้า 75 kVA และ 300 kVA ผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร (Short Circuit Test) จากสถาบัน CESI ประเทศอิตาลี
 • เดือนธันวาคม บริษัทฯ ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี2558 ประจำภาคกลางกับ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูผู้ประกอบการ ที่ประกอบธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดความ โปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญ
ปี 2557
 • เดือนมกราคม บริษัทฯได้เริ่มวางรากฐานที่สำคัญ(เฟส1) ในการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการโดยนำระบบบริหาร คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
 • เดือนกุมภาพันธ์ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการTLC :ISO50001 กับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นขอการรับรอง จาก บริษัท SGS จำกัด
 • เดือนมีนาคม บริษัทฯได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ กิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 3 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและจังหวัดระยอง
 • เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าเสร็จ
 • เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ส่งหม้อแปลงชุดแรกไปขายในประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ
 • เดือนพฤศจิกายนได้รับการรับรอง 5S Model Award 2014 พื้นที่สำนักงานกรุงเทพฯ พื้นที่สำนักงานแผนก CSR พื้นที่ โรงงาน 3 พื้นที่ห้องพันคอยล์
 • เดือนพฤศจิกายน ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน งานประกาศรางวัล SET AWARD 3 รางวัลดังนี้
  1. CSR Recognition 2014 ประเภทรางวัลทั่วไป
  2. CSR Award 2014 ประเภทรางวัลดีเด่น
  3. CSR Award 2014 ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม
ปี 2556
 • เดือนมกราคม บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) เลขที่ใบรับรองที่ 12007/ท 309 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 2 ของการขอการรับรอง
 • เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้ผลิตหม้อแปลงต้นแบบ Amorphous Distribution Transformer (AMDT) ซึ่งร่วมกับ Hitachi Metals Japan หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1000 kVA จำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน ตุลาคม เป็นเครื่องแรก
 • เดือนมิถุนายน บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก SMEs ด้วยระบบ Lean ด้าน Standard ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • เดือนมิถุนายน บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการให้ปรึกษากิจกรรม 5 ส จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยระบบ 5ส
 • เดือนมิถุนายน บริษัทฯ ได้ใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 "Green Industry" จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • เดือนมิถุนายน บริษัทฯ ได้เซ็นต์สัญญาร่วมลงทุนโครงการสร้างโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่เวียงจันทร์ ประเทศลาว
 • เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ จัดซื้อเครื่องทดสอบหม้อแปลง Distribution Transformer Test System DTTS 3-2500 จาก HAEFELY Switzerland เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเริ่มติดตั้งและใช้งานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 • เดือนกรกฏาคม บริษัทฯได้ดำเนินก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า
 • เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSRI Recognition ประเภทรางวัล Rising Star จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2555
 • เดือนกุมภาพันธ์ รับใบรับรองห้องความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) เลขที่ใบรับรองที่ 12007/ท 309 อย่างเป็นทางการ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • เดือนกุมภาพันธ์ บริษัท ได้ดำเนินการย้ายเข้าปฎิบัติงาน ในสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
 • เดือนมีนาคม บริษัทได้ดำเนินก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อขยายกำลังการผลิต โดยเพิ่มเครื่อง Slit เหล็กซิลิกอนและเครื่องตัดเหล็กซิลิกอน แล้วเสร็จและเปิดดำเนินการผลิตแล้วในเดือนธันวาคม ณ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 • เดือนเมษายน-กันยายน บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • เดือนมิถุนายน บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ จากศาสตร์ตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
 • เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการผลิตหม้อแปลง Amorphous Distribution Transformer (AMDT) กับ Hitachi Metals Japan
 • เดือนตุลาคม หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดกำลัง 100 KVA 3 Ph 50 Hz 22000-400/230 V , 100,500 KVA 3 Ph 50 Hz 33000-400/230 V. และ 150,300,750 KVA 3 Ph 50 Hz 24000-416/240 V. ผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร (Short Circuit Test) จากสถาบัน CESI ประเทศอิตาลี Type Test Certificate No.B2030322-27
 • เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีสะอาด จากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ปี 2554
 • เดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท จากเดิม 150 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท แบ่งเป็น
  • หุ้นสามัญใหม่จำนวน 45 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชน และ
  • หุ้นสามัญใหม่จำนวน 5 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
 • เดือนเมษายน บริษัทดำเนินการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ที่ เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
 • เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน เป็นครั้งแรก (IPO) และตลาดหลักทรัพย์ได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า QTC
 • เดือนสิงหาคม บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับต้น (ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 1,000,000 ชั่วโมงการทำ) โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2554 จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • เดือนตุลาคมบริษัทได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคตะวันออก) โดย คณะกรรมการการธรรมมาภิบาลหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ พิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการของบริษัทฯตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2548 กับสำนักงานมาตรฐาน
 • เดือนธันวาคม ได้รับใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ "ดี" Clean Food Good Taste จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ต่อเนื่องปีที่ 3
ปี 2553
 • ได้รับรางวัลชมเชย SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 กลุ่มธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2553 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • เมื่อเดือนกันยายน ได้รับการต่ออายุสิทธิใช้เครื่องหมาย Q-MARK จากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ทั้งภาคการผลิต รวมทั้งภาคการค้าและบริการ ดังนี้
  1. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน ประเภท 1 เฟส ขนาดกำลัง 1-167 kVA แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36 kV และประเภท 3 เฟส ขนาดกำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1-2500 kVA แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36 kV ประเภท คุณภาพตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และคุณภาพมาตรฐานประเทศไทย ซึ่งออกให้เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2553 และมีผลถึงวันที่ 9 ก.ย. 2555
  2. การจัดจำหน่าย การขาย การติดตั้ง และซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งออกให้เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2553 และมีผลถึงวันที่ 9 ก.ย. 2555
 • ได้รับใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ "ดี" Clean Food Good Taste จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 บริษัทฯ ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ปี 2552
 • ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากจากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย โดยบริษัท SGS (ประเทศไทย) เป็นผู้ให้การรับรอง
 • ได้รับใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ "ดี" Clean Food Good Taste จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2551
 • ได้รับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ โดยบริษัท SGS (ประเทศไทย) เป็นผู้ให้การรับรอง
 • หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดกำลังไฟฟ้า 500 kVA และ 2000 kVA ผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร (Short Circuit Test) จากสถาบัน CESI ประเทศอิตาลี
 • ได้รับสิทธิใช้เครื่องหมาย Q-MARK จากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภคและสังคม ทั้งภาคการผลิต รวมทั้งภาคการค้าและบริการ ดังนี้
  1. หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน ประเภท 1 เฟส ขนาดกำลัง 1-167 kVA แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36 kv และประเภท 3 เฟสขนาดกำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1-2500 kVA แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36 kV ประเภท คุณภาพตามมาตรฐานประเทศคู่ค้า และคุณภาพมาตรฐานประเทศไทย ซึ่งออกให้เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2551 และมีผลถึงวันที่ 26 พ.ค. 2553
  2. การจัดจำหน่าย การบริการ การซ่อม และการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รวมทั้งองค์กร ซึ่งออกให้เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2551 และมีผลถึงวันที่ 20 มี.ค. 2553
 • ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทยโดยบริษัท SGS (ประเทศไทย) เป็นผู้ให้การรับรอง
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2551 จากสมาคมหอการค้าไทย ในฐานะเป็นองค์กรที่บริหารอย่างมีบรรษัทภิบาลตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ 6 ประการคือ
  1. การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
  2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
  3. การบริหารความเสี่ยง
  4. มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร
  5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
  6. การให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท โดยการออกห้นุ สามญั ใหม่จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท
 • ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งยุโรป (International Europe Award for Quality) จากการที่บริษัทฯ ส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้า ไปจำหน่ายในประเทศสเปน
ปี 2550
 • หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดกำลังไฟฟ้า 167 kVA ผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร (Short Circuit Test) จากสถาบัน KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:1996 จากสถาบัน RWTÜV ประเทศเยอรมัน (ปี 2544)
ปี 2548
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ปี 2547
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 40 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 384-2543 สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดกำลังไฟฟ้า 250 kVA และ 1000 kVA ผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร (Short Circuit Test) จากสถาบัน CESI ประเทศอิตาลี

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP