(นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

(นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร)
กรรมการผู้จัดการ


จากภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีการฟื้นตัวดีขึ้นจากปี 2559 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการลงทุนของภาครัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในเมกะโปรเจกต์ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ทำให้ความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็มีจำนวนมาก จึงยังคงมีภาพของการแข่งขันโดยการใช้กลยุทธ์ด้านราคาค่อนข้างรุนแรง เราจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการเข้าเสนอราคาทั้งงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเลือกรับงานโปรเจกต์ใหญ่ๆ ที่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า ภายใต้มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าที่ดีที่สุด เพื่อลดผลขาดทุนจากปีก่อน โดยในปีนี้เป็นปีแรก ที่เราสามารถใช้กำลังการผลิตได้สูงสุดถึง 4,162 เครื่อง หรือ 1,659,531 kVA ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน พร้อมกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ตั้งแต่การขายจนถึงการส่งมอบ ตามหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) และคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับปรุงงาน ซึ่งส่งผลถึงความสามารถในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในปี 2560 ได้อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการลงทุนในธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการตาม กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยความรอบครอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย

จากปัญหาการลาออกและเปลี่ยนงานของพนักงานในตำแหน่งงานสำคัญๆ ในปีก่อน เราได้แก้ไขและปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลงานให้มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร สร้างความพึงพอใจกับทุกฝ่ายส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลงจากปีก่อน และในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้มีความครอบคลุมในทุกมิติ ทุกบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน เพื่อให้พร้อมขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จาก CAC ในปี 2561

สำหรับการมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม บริษัทฯ ยังคงเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชนผ่านกิจกรรม เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ซึ่งในปี 2560 เราได้มีการจัดกิจกรรม 5ส สู่โรงเรียน และส่งเสริมรายได้ให้กลุ่มผู้พิการในชุมชน ตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน และบริษัทฯ จะยังคงสานต่อโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางสังคมที่ดีร่วมกันตลอดไป

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เราได้มีการวิจัยและพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน อะมอร์ฟัส (Amorphous Distribution Transformer : AMDT) มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงราคาได้ โดยในปี 2560 คิวทีซีได้รับการสนับสนุนทุนส่วนหนึ่งจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : NIA เพื่อตั้งสายการผลิตเฉพาะแกนเหล็กอะมอร์ฟัสเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการคาดว่าแล้วเสร็จภายในต้นปี 2561 และจะเริ่มใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายด้วยการเจาะตลาดลูกค้าไฮเอนด์ (High-end market) ที่เน้นคุณภาพ และผลการประหยัดพลังงานสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจของเราที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการให้บริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในมุมมองภาวะเศรษฐกิจปี 2561 ของตลาดหม้อแปลงไฟฟ้านั้น คาดว่าจะมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น จากโครงการเมกะโปรเจกต์ของทางภาครัฐ และการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ และในทุกๆ โครงการหรือทุกอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว ย่อมมีความจำเป็นต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าทั้งสิ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของเราที่จะเข้าเสนอราคา แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายจัดซื้อ-จัดจ้าง ของหน่วยงานราชการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตต่างประเทศเข้าแข่งขันราคาได้ และอาจทำให้การแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคาเข้าห้ำหั่นกันมากขึ้น ซึ่งเราได้มีแผนรองรับความเสี่ยงนี้ด้วยกลยุทธ์ขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และส่งเสริมการขายหม้อแปลงอะมอร์ฟัสเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า เราพร้อมจะนำคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดและมีคุณค่าต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมมอบสู่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ประชาชนทั่วไปในชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้บริษัทด้วยดีตลอดมา บริษัทขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้ให้ไว้ และจะมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการพัฒนากระบวนการ เครื่องมือ เครื่องจักร และทุนมนุษย์ ให้พร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP